Tuyển dụng
Tuyển nhân viên kinh doanh

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

______­­___________________________________________

Số :      10     /2008/CT-TTg

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         _______________________________________________________________

         Hà Nội, ngày   14     tháng 3     năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động


Từ năm 1994 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ Luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động. Quá trình thực hiện các văn bản nêu trên đã tạo sự góp phần làm chuyển biến nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật lao động về bảo hộ lao động, an toàn lao động của người sử dụng lao động và người lao động ở tại một số nơi chưa tốt, nhất là trong thời gian gần đây, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có xu hướng gia tăng, nhiều vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra ; đặc biệt là trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình hình nêu trên là do công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động chưa quan tâm đúng mức; nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động còn hạn chế; ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động của người sử dụng lao động và người lao động còn thấp; công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn lao động của các Bộ, ngành, địa phương chưa được thường xuyên, kịp thời, đặc biệt là tại các công trình trọng điểm của nhà nước, các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động ; công tác quản lý nhà nước về bảo hộ lao động, an toàn lao động của một số Bộ, ngành, địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong quá trình hội nhập; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bả hộ lao động, an toàn lao động chưa thường xuyên và nhiều hạn chế; những hành vi vi phạm về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng chưa nghiêm.
Để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm sức khoẻ, an toàn cho người lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị:

Click xem chi tiết


 

Người gửi  
Điện thoại  
Email liên hệ  
Tiêu đề  
Nội dung liên hệ  
File upload
Mã an toàn Chọn mã khác
 Ý kiến khách hàng  sdsd